Osteopaat

Afgestudeerd als osteopaat in 1985 en lid van GNRPO.
Met mijn 30 jaar ervaring als osteopaat kan ik de perfecte hulp bieden bij:

Rugpijn, Halspijn, hoofdpijn, pijn tussen de schouderbladen, vermoeidheid, schouderproblemen, tenniselleboog, rugpijn bij zwangerschap, rugpijn bij obesitas, reflux bij kinderen, huilbaby’s, sportletsels zoals enkeldistortie, chronische liesproblemen, ..

Graag enkel afspraken telefonisch tss maandag 8u en donderdag 12u

09 369 76 77

dewildedirk39@telenet.be

Hoe gaat een osteopaat te werk ?

De osteopathische behandeling steunt op deze essentiële pijlers:

Wanneer een patiënt een osteopaat raadpleegt, zal deze in eerste instantie een uitgebreide anamnese doen. Hij luistert naar de klachten van de patiënt, en informeert naar zowel medische en chirurgische precedenten, als de leefgewoonten in hun socio-psychologische context. Hij doet eveneens beroep op de uitslagen van paraklinische onderzoeken welke de patiënt in zijn bezit heeft (bijvoorbeeld radiografie, scanner, NMR, bloedanalyse, …)
Hij houdt op die manier niet enkel rekening met de aandoening op zich, maar ziet de patiënt in zijn geheel. (Hij werkt een holistisch klinisch onderzoek uit.)

De osteopaat weet dat elke pathologie welke niet tot zijn domein behoort, voor behandeling wordt uitgesloten. Wanneer hij dergelijke pathologie objectiveert, zal hij de patiënt doorverwijzen naar zijn huisarts of bevoegd specialist.

Vervolgens zal de osteopaat een specifiek osteopathisch klinisch onderzoek beginnen. Hij voert een aantal precieze en aangepaste testen uit. Hij beoordeelt de kwaliteit van de beweging en objectiveert via palpatie de viscerale sfeer en de bewegingsbeperking van gewrichten en weke delen. Aan de hand daarvan verklaart hij de verschillende somatische disfuncties welke gelinkt zijn aan de klachten van de patiënt. De somatische disfunctie (verstoring van het functioneren van het lichaam) behelst een mechanische disfunctie (we stellen een wijziging van bewegingsuitslag van gewrichten en weefselspanningen vast), welke een levende structuur beïnvloedt (meestal een gewricht, doch niet uitsluitend).

De osteopaat kiest vervolgens zijn therapeutische technieken afhankelijk van de problematiek van de patiënt, het osteopathisch bilan, de pathologie, de leeftijd, de lichamelijke gesteldheid, de evolutie van de behandeling,…

Iedere patiënt geniet dus een behandeling die specifiek aan zijn geval is aangepast. Deze behandeling wordt bij elk consult opnieuw geëvalueerd op basis van een reeks voorafgaande onderzoeken. De behandeling is gebaseerd op manipulatieve technieken en beoogt in essentie het opheffen van de somatische disfuncties die werden vastgesteld tijdens het klinisch onderzoek.

Deze technieken gebeuren steeds op zachte wijze. Zij zijn dus niet agressief noch traumatiserend. Zij kunnen worden toegepast in functie van de noden van de patiënt en ter hoogte van om het even welke lichaamszone (evenzeer visceraal als musculo-skelettaal).
De indicaties voor het toepassen van osteopathie zijn werkelijk zeer talrijk en beperken zich niet enkel tot stoornissen van het musculo-skelettaal systeem.

De osteopaat kan verlichting brengen bij de patiënt, de functie van de aangedane zone herstellen en hierdoor eveneens het algemeen evenwicht van het lichaam herstellen. (Het is niet uitgesloten dat men tijdens een behandeling vaststelt dat verbetering of verdwijnen van de symptomen die de patiënt aanvankelijk niet kenbaar maakte, optreedt. (Een efficiënt behandelde lumbalgie kan bijvoorbeeld de darmtransit of de slaap verbeteren.)
Het herstellen van de mobiliteit leidt eveneens tot de ondersteuning van het mechanisme van autoregulatie. Dit laat het organisme toe het evenwicht terug te vinden, het autodefensiesysteem te optimaliseren en hierdoor de goede gezondheid te handhaven.

Dirk De Wilde uw redder in nood bij:

  • Hoofdpijn
  • Rugklachten
  • Vermoeidheid
  • Kinderosteopathie
  • Reflux
  • Halspijn
  • Pijn thv schouderbladen
  • Rugpijn tijdens zwangerschap
  • Sportletsels: Verstuiking enkel, chronische liespijn …
  • Rugpijn bij obesitas

GNRPO

Groepering, Nationaal en Representatief van de Professionele Osteopaten

De GNRPO is het federaal orgaan van de bij Koninklijk Besluit erkende Belgische beroepsverenigingen van osteopaten. De beroepsverenigingen hebben het Charter van de GNRPO onderschreven. Het Charter definieert gemeenschappelijke doelstellingen. Op die manier verenigt de GNRPO alle professionele osteopaten die zich ertoe verbinden de criteria te eerbiedigen die vooropgesteld zijn door de beroepsverenigingen. Hierdoor wordt ook het niveau van opleiding van de osteopaten die in de lijst zijn opgenomen, gegarandeerd.

De osteopaat

Is lid van een door de Raad van State en door het ministerie van Volksgezondheid erkende beroepsvereniging
Genoot een volwaardige opleiding in de osteopathie en bezit een diploma dat aanvaard wordt door de beroepsverenigingen
Beoefent enkel en alleen dit beroep, full-time, en rekening houdend met het reglement van inwendige orde
Verbindt zich ertoe de ethische code van osteopaten te respecteren
Stemt ermee in zich permanent bij te scholen (hij zal elk jaar seminaries, vervolmakingsstages, enz. moeten volgen om zijn up-to-date kennis te garanderen)
Heeft een groepsverzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten, specifiek met betrekking tot zijn osteopathische praktijk. deze verzekering is door zijn beroepsvereniging aanvaard
Is op de burgerlijke stand van zijn respectievelijke woonplaats ingeschreven als osteopaat
Is lid van de GNRPO via zijn beroepsvereniging en verzekert hierdoor de kwaliteit van zijn verstrekkingen ten aanzien van de patiënt.
De osteopaten streven ernaar, en dit vooral in het belang van hun patiënten, om aanspraak te kunnen maken op een beschermde beroepspraktijk en toegang te kunnen krijgen tot paraklinische onderzoeken zoals radiografie, scanner, MR, echografie, enz.
Zij vragen eveneens aan de overheid om middelen ter beschikking te stellen welke het de patiënten mogelijk moeten maken behandeling osteopathie te genieten in alle veiligheid, zonder bevreesd te moeten zijn dat zij zich zouden kunnen wenden tot beoefenaars die in werkelijkheid geen professionele osteopaten zijn.